Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Stichting ’t Kennishuys

Onderstaand treft u onze Algemene Voorwaarden. We adviseren u onze Algemene Voorwaarden zorgvuldig te lezen. Op deze manier komt u op de hoogte van uw rechten en verplichtingen onder de Overeenkomst tussen u als klant en ons als leverancier. In deze Algemene Voorwaarden wordt u aangeduid als de Klant.

Artikel 1. Begrippen en Definities

1.1. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder

a. Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van Stichting ’t Kennishuys;

b. Inloggegevens: de combinatie van de gebruikersnaam en het wachtwoord van de Klant voor het plaatsen van een bestelling op de Website;

c. Klant: de natuurlijke en/of rechtspersoon die op de Website een bestelling plaatst;

d. Stichting ’t Kennishuys: de uitgeverij Stichting ’t Kennishuys, postbus 82095, 2508 EB Den Haag. In het vervolg aangeduid als ’t Kennishuys;

e. Overeenkomst: de overeenkomst tussen de Klant en ’t Kennishuys die via de Website wordt gesloten op grond waarvan de Klant het Product bij ’t Kennishuys koopt;

f. Product: een product dat op de Website aangeboden wordt door ’t Kennishuys;

g. Privacy Statement: de privacyverklaring van ’t Kennishuys, die te vinden is op de Website;

h. Website: de website van ’t Kennishuys (https://kennishuys.com/), waarop het Product wordt aangeboden.
 

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ’t Kennishuys op de Website, het gebruik van de Website en op elke via de Website tot stand gekomen Overeenkomst.

2.2 ’t Kennishuys kan deze Algemene Voorwaarden altijd wijzigen en of aanvullen. Wijzigingen gelden niet voor reeds gesloten Overeenkomsten. De meest actuele Algemene Voorwaarden zijn op de Website te vinden. Indien de Klant niet instemt met de gewijzigde en of aangevulde Algemene Voorwaarden kan de Klant het Product niet meer bestellen.

2.3 Eventuele algemene voorwaarden of andere voorwaarden van de Klant zijn niet van toepassing op de Overeenkomst. ’t Kennishuys wijst deze uitdrukkelijk van de hand.
 

Artikel 3. Aanbod en totstandkoming Overeenkomst

3.1. De Overeenkomst komt tot stand door het doorlopen van het bestelproces met als onderdeel de acceptatie van de Algemene Voorwaarden.

3.2. Een aanbod op de Website is altijd vrijblijvend en kan door ’t Kennishuys nog onverwijld na een bestelling worden herroepen.

3.3. ’t Kennishuys is niet gebonden aan kennelijke fouten en verschrijvingen in het aanbod op de Website.

Artikel 4. Gebruik en beschikbaarheid van de Website

4.1. ’t Kennishuys garandeert niet dat (prijs)informatie op de Website altijd correct, actueel of volledig is.

4.2. Tijdens het bestelproces kan de Klant Inloggegevens opgeven. Wanneer de Klant Inloggegevens opgeeft, staat hij/zij er tegenover ’t Kennishuys voor in en is hij/zij er zelf verantwoordelijk voor dat de informatie die hij/zij bij het aanmaken van zijn/haar Inloggegevens verstrekt correct, volledig en actueel is.

4.3. De Klant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor al het gebruik dat met zijn/haar Inloggegevens wordt gemaakt.

4.4. Zodra de Klant weet of reden heeft te vermoeden dat Inloggegevens in handen zijn gekomen van onbevoegden, moet de Klant ’t Kennishuys daarvan op de hoogte stellen, onverminderd zijn/haar eigen verplichting om direct zelf doeltreffende maatregelen te treffen, zoals het veranderen van de Inloggegevens.

4.5. ’t Kennishuys behoudt zich het recht voor de inlogprocedure en/of de Inloggegevens van de Klant te veranderen indien zij dit noodzakelijk acht in het belang van het functioneren van de Website.

Artikel 5. Prijs en betaling

5.1. De vermelde prijs van het Product is geldig op het moment dat deze op de Website wordt weergegeven.

5.2. De BTW is inbegrepen in de vermelde totaalprijs. Op de Website zal melding worden gemaakt van eventuele bijkomende kosten, zoals verzend- en betalingskosten.

5.3. De Website vermeldt de betalingsmogelijkheden. Wanneer de Klant voor een wijze van betaling na levering kiest, is de betalingstermijn afhankelijk van de gekozen betalingswijze, zoals aangegeven op de Website. De betalingstermijn geldt als fatale termijn.

5.4. Als de Klant niet tijdig betaalt of ’t Kennishuys niet in staat is het verschuldigde bedrag middels het door de Klant gekozen betaalmiddel voor het einde van de betaaltermijn te incasseren, is de Klant in verzuim, ongeacht of ’t Kennishuys een nadere aanmaning stuurt.

5.5. Indien de Klant in verzuim is ten aanzien van zijn/haar betalingsverplichting, kan de Leverancier de vordering uit handen geven. In dat geval komen door ’t Kennishuys gemaakte kosten voor rekening van de Klant, in overeenstemming met de staffel buitengerechtelijke incassokosten (BIK).
 

Artikel 6. Levering

6.1. Op de Website en of in het bestelproces opgegeven levertermijnen zijn indicatief en gelden niet als een fatale termijn.
 

Artikel 7. Privacy

7.1. Bij het bezoeken van de Website, bij het plaatsen van een bestelling en bij het opgeven van Inloggegevens worden (persoons)gegevens aan ’t Kennishuys verstrekt. Deze (persoons)gegevens zullen conform de privacy statement van ’t Kennishuys en de toepasselijke wet- en regelgeving worden verwerkt.
 

Artikel 8. Bedenktijd en klachten

8.1. De Klant heeft het recht om gedurende 14 dagen na ontvangst van het Product de Overeenkomst te ontbinden, zonder opgaaf van reden, tenzij één van de uitzonderingen in artikel 6:230p BW van toepassing is. Indien van toepassing, kan de Klant van dit recht gebruikmaken door de ontbinding per email naar info@kennishuys.com te melden en het geleverde Product in originele, ongeopende en onbeschadigde staat terug te sturen naar ’t Kennishuys. De kosten van de retourzending komen voor rekening van de Klant.

8.2. In geval van ontbinding van de Overeenkomst is de Klant verplicht het geleverde Product dat de Klant niet wil zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen terug te sturen.

8.3. In geval van ontbinding zal ’t Kennishuys het door de Klant op grond van de Overeenkomst reeds betaalde binnen 30 dagen na ontvangst van de verklaring tot ontbinding en ontvangst van het geretourneerde product terugbetalen. ’t Kennishuys is gerechtigd de waardevermindering van het Product in mindering te brengen op de terug te betalen bedragen, voor zover die waardevermindering het gevolg is van gebruik door de Klant dat verder gaat dan noodzakelijk is om de aard, de kenmerken en de werking van het Product vast te stellen.

8.4. Klachten over het Product kunt u sturen naar info@kennishuys.com. ’t Kennishuys zal binnen redelijke termijn inhoudelijk reageren op de klacht.

Artikel 9. Conformiteit

9.1. Indien een Product niet voldoet aan de Overeenkomst, zal ’t Kennishuys kosteloos en binnen een redelijke termijn naar keuze van ’t Kennishuys het Product herstellen of, bij het ontbreken van een Product of onderdelen daarvan, alsnog leveren. Als herstel niet mogelijk is of niet van ’t Kennishuys gevergd kan worden, zal ’t Kennishuys het Product vervangen.

9.2. Een beroep op het niet voldoen van het Product aan de Overeenkomst is niet mogelijk wanneer de Klant bij het sluiten van de Overeenkomst reeds bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met het gebrek, of wanneer de aard van het gekochte Product of de aard van het gebrek zich hiertegen verzet.
 

Artikel 10. Aansprakelijkheid

10.1. ’t Kennishuys is niet aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade, zoals winstderving, omzetderving, verlies van verwachte besparingen en overige soortgelijke financiële verliezen, evenals verlies van goodwill of goede naam of reputatie.

10.2. Voor zover ’t Kennishuys aansprakelijk is, is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de prijs van het Product.

Artikel 11. Geschillen

11.1. Op de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien de Klant woonachtig is in het buitenland.

Artikel 12. Overige zaken

12.1. De Klant mag rechten en verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien niet overdragen aan derden.

Meer informatie
Informatie over onze lever- en verzendvoorwaarden en betalingsmogelijkheden zijn hier te vinden: https://kennishuys.com/verzendkosten-en-levering/

Bent u een boekhandel?
Voor boekwinkels en tussenhandelaren (business to business) gelden andere afspraken. Bel of mail ons voor meer informatie over het rechtstreeks inkopen van boeken bij ’t Kennishuys.